Tvůrčí rezidence

Pavel Sterec, Bukurešť 2012 Libor Svoboda, Taipei 2012 Apolena Vanišová, ESAC 2016 Nikola Brabcová, ESAC 2015 Jan Zdvořák, Bukurešť 2015 Jan Šrámek, ESAC 2012 Jan Kačena, ESAC 2011 Ivan Svoboda, Bukurešť 2013 Jan Žalio, ESAC 2013 Dominika Hádělová, ESAC 2016

Charkov

Výtvarné umění Aktualizováno 11. 12. 2017

Institut umění – Divadelní ústav a Centrum současného umění YermilovCentre v Charkově vypisují výběrové řízení na dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění v Charkově v období 21.srpna až 6. září 2017.

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti výtvarného umění, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Jedná se o dvoutýdenní rezidenci s tematikou „Imaginární identity: mít nebo být“.  Rezidence je určená umělcům bez věkového omezení. Přednost mají výzkumné projekty se zapojením místních komunit a prací v kontextu domovských měst, Charkova a Ukrajiny, či mediální a online projekty.

Téma rezidence
Kulturní identita prochází nyní určitými změnami. Kvůli přerušení vazeb s vnímáním okamžiku narození má člověk možnost širokého výběru sebeurčení. Zároveň jsou ale vybrané identity krátkodobější, ovlivněné trendy a vytvářením image, nicméně návrat ke kořenům je možný, pokud se kultura stane znovu politicky relevantní nebo získá nový význam na poli informací.

Způsoby hledání vlastní identity nás často svedou na scestí, pokud se pohybujeme v daných a očekávaných výchozích složek identity: rasa, národnost, původ – budujeme si ne/chtěné já, vrstvíme na sebe imaginární idoly, jen abychom se cítili sebevědoměji pod jejich mocným vlivem v dané komunitě a subkulturní skupině. Pokud se budeme odkazovat na Ericha Fromma a jeho bipolární vizi moderní společnosti, která je rozdělena na ty, co mají a na ty, co jsou, můžeme mluvit o získaných identitách jako o přivlastněných, ale neprožitých. O identitě jako autoritě a ochraně. O identitě jako o výmluvě. Jaký je mechanismus určení a sebeurčení? Nemají snad naše imaginární identity stejnou hodnotu jako ty opravdové?

Do jaké míry je relevantní mluvit o národní identitě v moderní době globalizace a kosmopolitizace? A co nahrazuje/by mělo nahradit národní identitu? Jak moc se to týká umělců obecně? Jsou oprávněné spory o tom „čí“ jsou „umělci-emigranti“?

Vybraní účastníci projektu „Imgainární identity: mít nebo být“ by měli zkoumat problém určení, či přesněji vnímaného sebeurčení a identit, které mají a těch, které používají pro vědomé či nevědomé rozdělení okolního světa. Výsledek rezidence by měla být realizace osobního nebo skupinového projektu v rámci umělecké rezidence v YermilovCentre nebo ve městě (po předchozí domluvě).

Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 600 eur.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat
I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:
•    Motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v češtině a angličtině v rozsahu maximálně dvou stran.  
•    Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně čtyřicet fotografií, nebo katalog). Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi na rezidence@institutuměni.cz nebo přes Úschovna.cz.

Podmínky pro podání žádosti
Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, T 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek: 20. června 2017

•    Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
•    Zaslané žádosti se nevrací.
•    Zaslané žádosti posoudí a výběr provede odborná komise. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 30. června 2017.
•    Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
•    Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
•    Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.